ΤΟ ΕΡΓΟ
 
Περιγραφή
Η κοινοπραξία του έργου
Οι δράσεις του έργου
 

Περιγραφή

Το σχέδιο «Women on Board of Local Development», εν συντομία «On Board» απευθύνεται σε τρία βασικά θέματα ενδιαφέροντος, τα οποία παρεμποδίζουν την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στο οικονομικό περιβάλλον:
 
1. Η συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, εστιάζοντας στην υπο-εκπροσώπηση των γυναικών στις διοικητικές επιτροπές των επιμελητηρίων και στην ανάπτυξη στρατηγικών για την αύξηση αυτής της συμμετοχής

2. Η εναρμόνιση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή των γυναικών, εστιάζοντας στην επίτευξη σχετικής ισορροπίας μέσω της διασύνδεσης διαφορετικών τοπικών φορέων και της κάλυψης των κενών στις ισχύουσες πολιτικές και μέτρα

3. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση από γυναίκες νέες επιχειρηματίες, βελτιώνοντας το επιχειρηματικό περιβάλλον για γυναίκες δυνητικούς επιχειρηματίες μέσω της παροχής καλύτερων υπηρεσιών διαθέσιμων σε τοπικό επίπεδο
 
Οι βασικοί στόχοι των επιμέρους δράσεων του έργου μπορούν να διακριθούν σε βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους. Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι είναι:

- Η ανάλυση των αιτιών για την υπο-εκπροσώπηση των γυναικών στις διοικητικές επιτροπές των επιμελητηρίων και η ανάπτυξη στρατηγικών για τη βελτίωση της κατάστασης

- Η δημιουργία δεσμών μεταξύ επιμελητηρίων και άλλων τοπικών φορέων, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε μία καλύτερη κατανόηση και διαχείριση των θεμάτων εναρμόνισης οικογενειακής με επαγγελματική ζωή

- Η βελτίωση της ικανότητας του επιμελητηριακού δικτύου να παρέχει υπηρεσίες σε γυναίκες επιχειρηματίες

- Η ευαισθητοποίηση των επιμελητηρίων σχετικά με τις θετικές επιδράσεις που έχει η πλήρης ενσωμάτωση των γυναικών στο τοπικό οικονομικό περιβάλλον

- Η ευαισθητοποίηση της γυναικείας επιχειρηματικής κοινότητας σχετικά με τις δυνατότητες που έχουν για συμμετοχή σε θέσεις λήψης αποφάσεων σε οικονομικό επίπεδο

- Η βελτίωση των συνθηκών σε τοπικό επίπεδο για γυναίκες δυνητικούς επιχειρηματίες.
 
  
Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι του σχεδίου είναι:
 
- Η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην κοινωνία και η καλύτερη και ισότιμη συμμετοχή τους σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής ζωής

- Η στενότερη συνεργασία μεταξύ τοπικών φορέων με στόχο την ανάπτυξη κοινού οράματος που οδηγεί σε κοινές προσπάθειες σχετικά με την ισότητα των φύλων

- Η συνεχής αύξηση του αριθμού των επιμελητηρίων που προωθούν την ισότητα των φύλων και παρέχουν υπηρεσίες γυναικείες επιχειρήσεις

- Η δημιουργία ενός περισσότερο φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για γυναίκες, το οποίο θα τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν με επιτυχία θέματα συμφιλίωσης της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής για άνδρες και γυναίκες.
   
Το σχέδιο στοχεύει στην επέκταση των θετικών αποτελεσμάτων των έργων «Women in Business and in Decision-Making»  και  «Τα επιμελητήρια ενάντια στα στερεότυπα στην Απασχόληση – CH.A.S.E.», τα οποία υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος που σχετίζεται με την Κοινοτική Στρατηγική Πλαίσιο για την ισότητα των φύλων (2001-2005). Τόσο το πρώτο που αφορούσε την προώθηση γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων, όσο και το δεύτερο έργο που εστίασε στις στερεοτυπικές αντιλήψεις κατά των γυναικών στην αγορά εργασίας προκάλεσαν το έντονο ενδιαφέρον των μελών του Δικτύου Γυναικών του Ευρωεπιμελητηρίου (EWN). Το έργο On Board επιτρέπει στο Δίκτυο να βασιστεί στην προϋπάρχουσα εμπειρία και να διευρύνει το πεδίο δράσης του σε ολόκληρο το επιμελητηριακό δίκτυο.

                                                                                                           Αρχή σελίδας

Η κοινοπραξία του έργου

Ευρωεπιμελητήριο (Συντονιστής εταίρος)
 
Ομάδα εργασίας 1 (Οι Γυναίκες στα Διοικητικά Συμβούλια των Επιμελητηρίων)
 
- Ομοσπονδιακό Επιμελητήριο της Αυστρίας – Τμήμα «Οι Γυναίκες στην Επιχείρηση» (Επικεφαλής της ομάδας)

- Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Schwerin (Γερμανία)
- Κεντρικό Επιμελητήριο της Φινλανδίας

- Εμπορικό Επιμελητήριο του Μιλάνου (Ιταλία)

- Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σλοβενίας
 
Ομάδα εργασίας 2 (Συνδέοντας Τοπικούς Φορείς)
 
- Retecamere (Ιταλία) (Επικεφαλής της ομάδας)

- Επιμελητήριο της Ιρλανδίας

- Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ρουμανίας

- Εμπορικό Επιμελητήριο του Åland (Φινλανδία)
 
Ομάδα εργασίας 3 (Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση από γυναίκες νέες επιχειρηματίες)

- Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (Επικεφαλής της ομάδας)

- Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ρώμης

- Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

- Εμπορικό & Οικονομικό Επιμελητήριο του Zlín (Τσεχία)

- Περιφερειακή Ένωση των Εμπορικών Επιμελητηρίων της Τοσκάνης (Ιταλία)

- Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Λετονίας

- Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Βουλγαρίας

                                                                                                            Αρχή σελίδας

Οι δράσεις του έργου
 
Η πρώτη ομάδα εργασίας (Οι Γυναίκες στα Διοικητικά Συμβούλια των Επιμελητηρίων) εστιάζει στην χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων. Η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια των Επιχειρήσεων αναμένεται να συμβάλει θετικά στην προώθηση των θεμάτων της γυναικείας επιχειρηματικότητας και συνεπώς στην ισότητα σε αυτό τον τομέα.
 
Γυναίκες επιχειρηματίες (που είτε αποτελούν εκλεγμένα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων Επιμελητηρίων, είτε όχι) αποτελούν την πρώτη ομάδα στόχο, ενώ τη δεύτερη ομάδα στόχο αποτελεί το δίκτυο των εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων. Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης ομάδας έργου είναι διαθέσιμα σε άλλα επιμελητήρια σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο (περίπου 2000 τοπικά/περιφερειακά επιμελητήρια).
 
Η ομάδα εργασίας διεξήγαγε έρευνα στις χώρες που εκπροσωπούνται σε αυτή με συμμετέχοντες από την πρώτη ομάδα στόχο με στόχο:

- την ανάλυση των αιτιών για τη χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια των επιμελητηρίων

- την σύγκριση των αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο

- την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τους τρόπους ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών

- την ευρεία διάχυση των αποτελεσμάτων στη δεύτερη ομάδα στόχο
Τα αποτελέσματα που αναμένονται από τις εργασίες της ομάδας εργασίας «Οι Γυναίκες στα Διοικητικά Συμβούλια των Επιμελητηρίων» είναι τα ακόλουθα:
 
- Έρευνα που καταδεικνύει τις αιτίες για τις οποίες παρατηρείται μειωμένη συμμετοχή των γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια των Επιμελητηρίων

- Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γενικότερα αλλά και ειδικότερα των γυναικών επιχειρηματιών και διευθυντριών σχετικά με τα χαμηλά ποσοστά των γυναικών στα εκλεγμένα όργανα των επιμελητηρίων

- Ευαισθητοποίηση των γυναικών που κατέχουν ήδη θέσεις στα όργανα λήψης αποφάσεων των Επιμελητηρίων προκειμένου να κινητοποιήσουν και άλλες γυναίκες να συμμετέχουν σε αυτά.

- Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για την ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια των Επιμελητηρίων προκειμένου να κινητοποιηθούν οι γυναίκες επιχειρηματίες και διευθύντριες επιχειρήσεων για να διεκδικήσουν την εκλογή τους στα όργανα λήψης αποφάσεων των Επιμελητηρίων.

Η δεύτερη ομάδα εργασίας (εναρμόνιση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή των γυναικών) εστιάζει στις προσπάθειες που γίνονται στις χώρες μέλη στην ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικών συμφιλίωσης για τη βελτίωση της ζωής ανδρών και γυναικών.
Η ομάδα εργασίας εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο οι τοπικοί φορείς μπορούν να συνεργάζονται για την προώθηση πολιτικών ισότητας και ειδικότερα στις ακόλουθες παραμέτρους:

- Ευέλικτες εργασιακές σχέσεις (π.χ. ευέλικτη απασχόληση, τηλε-εργασία)

- Φροντίδα εξαρτημένων ατόμων

- Γονικές άδειες
 
Οι εταίροι της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας εμπλέκουν φορείς που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων στις χώρες τους για την αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης και την ανάπτυξη συνεργασίας με άλλους φορείς προς την κατεύθυνση της υλοποίησης πολιτικών συμφιλίωσης οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή. Οι δράσεις της ομάδας επιτρέπει τον εντοπισμό των χασμάτων στο συγκεκριμένο πεδίο πολιτικών και την πρόταση καινοτόμων και εφαρμόσιμων λύσεων.   
 Τα αποτελέσματα των δράσεων της δεύτερης ομάδας εργασίας έχουν ως ακολούθως:

- Οδηγός καλών πρακτικών

- Εντοπισμός κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας σχετικά με την ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικών συμφιλίωσης στις χώρες μέλη

- Εντοπισμός κενών σε θέματα συμφιλίωσης και προτάσεις για την κάλυψή τους
 
Η τρίτη ομάδα εργασίας σχετίζεται με την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για γυναίκες νέες επιχειρηματίες. Ένα ευρύ φάσμα μέτρων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση παρατηρείται στις διάφορες χώρες μέλη. Κάποια μέτρα απευθύνονται αποκλειστικά σε γυναίκες, ενώ άλλα έχουν μία γενικότερη φύση. Επίσης δεν είναι σαφές εάν τα μέτρα αυτά είναι γνωστά στις γυναίκες επιχειρηματίες και εν δυνάμει επιχειρηματίες.
Οι γυναίκες επιχειρηματίες καθώς και γυναίκες εργαζόμενες αποτελούν την πρώτη ομάδα στόχο της συγκεκριμένης κατηγορίας δράσεων, ενώ το επιμελητηριακό δίκτυο αποτελεί μία διευρυμένη δεύτερη ομάδα στόχο.
Στο πλαίσιο της τρίτης ομάδας εργασίας διεξήχθησαν έρευνες σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την πρόσβαση των γυναικών σε πρωτοβουλίες χρηματοδότησης, ενώ προγραμματίζονται και άλλες ενέργειες όπως η ανάπτυξη ενός οδηγού για την πρόσβαση χρηματοδότηση.
 
Τα αποτελέσματα των δράσεων της τρίτης ομάδας εργασίας στοχεύουν στα εξής:

- Υποστήριξη των γυναικών που επιθυμούν να γίνουν επιχειρηματίες σχετικά με τη χρηματοδότηση.

- Ευαισθητοποίηση σχετικά με την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για γυναίκες επιχειρηματίες

-Ανάπτυξη και εμπλουτισμός των υπηρεσιών των επιμελητηρίων στο πεδίο των οικονομικών υπηρεσιών για γυναίκες επιχειρηματίες.

                                                                                                            Αρχή σελίδας