Το Πρόγραμμα υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Πρόγραμμα σχετιζόμενο
με την Κοινοτική Στρατηγική Πλαίσιο για την ισότητα των φύλων (2001-2005)